Support Staff

 


        
Mrs. Jeanie Fulmer - IR Teacher
 
, Speech Pathologist   
 
Melissa Sullivan, School Psychologist
 
 
                
Mrs. Laurie Schrag, para            Ms. Jennifer Parrott, para
 
          
                
Mrs. Jill Ptacek, para                Mrs. Morgan Carter, para
 
 
                          
                                                                                Mr. Brian Doherty
                          Mrs. Tricia Stucky, para